Vissza

Adatkezelési tájékozató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja a Bertford Traduct Bt. (székhely: 1039 Budapest, Mátyás király út 81/c, adószám: 24286295-1-41, cégjegyzékszám: 01-06-786291, a továbbiakban „Adatkezelő”) adatkezelési tevékenységének összefoglalása, és az adatkezelésben érintett személyek tájékoztatása személyes adataik kezelésének módjáról, jogaikról és lehetőségeikről.

A Bertford Traduct Bt. tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a vásárlói, ügyfelei és partnerei által megadott személyes adatok kezelésére, a lehető legnagyobb gondossággal jár el az adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása tekintetében.

Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelési elvei, valamint ezzel kapcsolatos tevékenységei összhangban állnak az adatvédelmet és különösen a személyes adatok védelmét érintő, hatályos jogszabályokkal.

Adatkezelő adatai:

Név: Bertford Traduct Betéti Társaság

Székhely és levelezési cím: 1039 Budapest, Mátyás király út 81/c

Elektronikus levélcím: office@vinolingua.hu

Telefonszám: +36 20 935 6554

Weboldal: www.vinolingua.hu

  1. DEFINÍCIÓK

Az alábbiakban felsorolt definíciók és magyarázó szövegrészek egyértelműsítik az adatkezelési tevékenység során felmerülő fogalmak használatát és értelmezését.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel em rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  1. AZ ADATKEZELÉS JOGCÍME

Adatkezelő minden esetben kizárólag az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásával jut az érintett személyes adatainak birtokába.

A hozzájárulás megadása történhet elektronikus formában vagy papíralapú nyomtatványon.

Amennyiben valaki adatközlőként nem a saját személyes adatait adja meg, az érintett hozzájárulásának megszerzése az adatközlő feladata és kötelessége.

  1. HÍRLEVÉL

Adatkezelő a Vinolingua fantázianéven működtetett márka nevében küld hírlevelet, melynek célja a hírlevélre feliratkozók tájékoztatása a Vinolingua kínálatában szereplő termékekről, újdonságokról és akciókról, a Vinolingua által szervezett rendezvényekről. A hírlevél továbbá ismeretterjesztő információkat is tartalmaz elsősorban a Vinolingua tevékenységéhez (borkereskedelem, bormarketing, borgasztronómia, borturizmus) kapcsolódóan.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelő hírlevélküldési tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-131208/2017. számon nyilvántartásba vette.

  1. ÉRTÉKESÍTÉS

Adatkezelő a www.vinolingua.hu honlapon leadott rendelések teljesítése érdekében rögzíti az érintettek (vásárlók) adatait. A megrendelés véglegesítését megelőzően a vásárlónak lehetősége van feliratkozni a Vinolingua hírlevelére. Az adatkezelésre a megrendelő azonosítása, a rendelés összeállítása és a megadott címre történő eljuttatása, továbbá a megrendelővel történő kapcsolattartás és számla kiállítása miatt van szükség.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a megrendelés elküldése.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

  1. RENDEZVÉNYEK

A Vinolingua által szervezett rendezvényeken egyes esetekben kép, hang és mozgókép rögzítésére kerülhet sor. Az adott esemény résztvevői minden esetben tájékoztatást kapnak az audiovizuális felvételek készítéséről, és aláírásukkal kifejezett beleegyezésüket adhatják arra, hogy Adatkezelő a rendezvények készített felvételeket marketing célokra a www.vinolingua.hu weboldalon vagy a közösségi médiában felhasználja. Amennyiben egy résztvevő nem járul hozzá mindehhez, az esemény során nem készül róla felvétel, illetve, amennyiben mégis, az eseményt követően azonnal és visszavonhatatlanul törlésre kerül.

  1. ADATFELDOLGOZÓK

Adatkezelő a hírlevélre feliratkozók által megadott adatokat a MailChimp internetes hírlevélküldő és automatizáló rendszer (www.mailchimp.com) segítségével kezeli.

A MailChimp adatvédelmi szabályzata elérhető a következő webcímen: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó(k) igénybevételére. Amennyiben erre sor kerül, Adatkezelő legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdéséig ad tájékoztatást az érintetteknek.

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 1 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat!

2018. Május 24.